پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19
  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19
  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19
  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19
  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19
  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19
  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19
  • بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19 بازدید رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و دبیر ستاد کرونای شهرستان از مراکز واکسیناسیون کووید19

دکترخالقی رییس دانشگاه علوم پزشکی فسا و حاج دستان دبیر ستاد کرونای شهرستاندر بازدید از مراکز واکسیناسیون سپاه و دانشگاه دولتی، روند واکسیناسیون در این مراکز را بررسی کردند.

 

به گزارش وب دا فسا؛ در این بازدید ضمن خداقوت بهمدافعان سلامت، روند ارایه خدمات به مراجعین و روند اجرای واکسیناسیون کرونا بررسی شد .