پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو ویدئو


پزشكی ایرانی كه پس از سی سال از ایتالیا به ایران می اید و زندگی اش را وقف هموطنان بیمارش در مناطق محروم می كند.

  1. جدید ترین هاجدید ترین ها
  2. محبوب ترین هامحبوب ترین ها
  3. پر بازدید ترین هاپر بازدید ترین ها