پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اطلاعیه ها

در عصر حاضر به جريان انداختن نظام مند دانش، بركل فعالیت سازمان و به طور خاص بر كار تک تک اعضا و كاركنان آن تأثیر مي گذارد، به همه آنان سود رسانده و اثربخشي، كارآيي و بهره وري را افزايش مي دهد. در اين راستا يکي از روشهايي كه مي تواند سازمانها را در تأمین اين اهداف ياري دهد مديريت دانش است. مديريت دانش به معناي در دسترس قرار دادن نظام مند اطلاعات ، تجربیات و اندوخته هاي علمي است، به گونه اي كه به هنگام نیاز در اختیار افرادي كه نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند فعالیت روزمره خود را با بازدهي بیشتر و مؤثرتر انجام دهند. استفاده از آموخته هاي حاصل ازفعالیتهاي اجرايي و تحقیقاتي به منظور توسعه خدمات در هر بخش و حوزهاي از جمله حوزه بهداشت و درمان امري ضروري است. اطلاعات، درس آموخته ها، تجربیات، دانش و فناوري ارزشمندترين و راهبردي ترين دارايي سازمان ها را تشکیل مي دهند وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي با لحاظ نوع فعالیتها و وظايف، اهمیت و گستردگي آن از متخصصان و مديران و كاركنان با تجربه در حوزه هاي تخصصي خود بهره مي برد كه از دانش، مهارت و تجربیات فراواني برخوردارند. چنانچه دانش اين افراد به درستي شناسايي و مديريت شوند، مي تواند نقش مؤثري در بهبود مديريت و كیفیت، افزايش كارايي، كاهش هزينه ها و در نهايت ارتقاء عملکرد مديريت به ويژه مديريت راهبردي سلامت كشور ايفاء نمايد.

در اين راستا و به استناد بند 16 سیاستهاي كلي نظام اداري ابلاغي مقام معظم رهبري مبني بر دانش بنیان كردن نظام اداري از طريق به كارگیري اصول مديريت دانش و يکپارچه سازي اطلاعات، بند 2 سیاست هاي اقتصاد مقاومتي، برنامه پنجم از برنامه دوم اصلاح نظام اداري، بندهاي 8-1 و 14 از سیاست هاي كلي سلامت ابلاغي مقام معظم رهبري، بند 3 و 4 سیاست هاي نقشه جامع علمي سلامت و همچنین سیاستها و برنامه هاي اجرايي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، نظام نامه مديريت دانش، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه ها/دانشکده هاي علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني و موسسات وابسته با مفاد و پیوستهاي عملیاتي براي اجرا ابلاغ مي گردد.

پیوست ها:

nezamname modiryat e danesh.pdf حجم فایل:1.02 مگابایت