پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اطلاعیه ها

به اطلاع كليه پرسنل رسمي،پيماني،قراردادي تبصره 3 وتبصره4 واعضاء محترم هيات علمي مي رساند درصورت تمايل بهثبت نام جهت استفاده خود و اعضاء خانواده از خدمات بيمه تكميلي صندوق درمان دانشگاه حداكثر تا مورخه 23 شهریورماه99 به اداره رفاهی دانشگاه مراجعه و نسبت به تكميل فرم مربوطه اقدام نمايند.

 

در غير اينصورت صندوق درمان دانشگاه هيچگونه تعهدي مبني بر ثبت نام یا پرداخت هزينه هاي درماني نامبردگان و افراد تحت تكفل آنان ندارد.

 

مكان تحویل فرم ثبت نام:

دانشگاه علوم پزشكي: اداره رفاهي کارکنان (آقای مصطفي طالبي مقدم)

با توجه به بیماری کرونا، خواهشمند است از قبل فرم ثبت نام را تکمیل نموده و به اداره رفاهی دانشگاه تحویل نمایید .

توضيحات:

1-زمان شروع بيمه تكميلي ازمورخه 1 مهرماه 1399 لغايت 31 شهریورماه 1400 بمدت يكسال ميباشد.

2-هزينه ماهيانه هر نفرجهت استفاده از بيمه تكميلي سطح 1 مبلغ 400000ریال(چهل هزار تومان) مي باشد.

3-هزينه ماهيانه هرنفرجهت استفاده از بيمه تكميلي سطح 2 مبلغ 650000 ريال(65 هزار تومان) مي باشد.

4-ازمبلغ مذكور به ازاء هرنفربيمه شده اصلي مرد يا افراد تحت تكفل (تبعی 1) مبلغ 100000ريال(ده هزار تومان) توسط كميته رفاهي دانشگاه پرداخت ميگردد و مابقي توسط بيمه شده اصلي ميبايست پرداخت گردد.

5- از مبلغ مذكور به ازاء هر نفر بيمه شده اصلي زن مبلغ 100000ريال(ده هزار تومان) توسط كميته رفاهي دانشگاه پرداخت ميگردد و مابقي توسط بيمه شده اصلي مي بايست پرداخت گردد. (پرسنل همكار زن در صورت نياز به استفاده از بيمه تكميلي جهت همسر و فرزندان خود مي بايست كل مبلغ را شخصا پرداخت نمايند)

6-منظوراز افراد تحت تكفل افرادي مي باشند كه از طريق بيمه پايه تحت تكفل قانونی پرسنل اصلی باشند.

7-فرزندان ذكورتا سن20سال تمام ودرصورت اشتغال به تحصيل تمام وقت دانشگاهي تا سن 25سال وفرزندان اناث تا هنگام ازدواج ويا اشتغال بكار ميتوانند ازخدمات بيمه تكميلي استفاده نمايند.

8-افرادي كه درطول مدت قرارداد ميتوانند بيمه شوند عبارتند ازافراد جديدالاستخدام-كاركنان انتقال دائم-همسرتحت تكفل كاركناني كه ازدواج نموده اند و افرادي كه درطول سال بيمه اي تحت كفالت بيمه شده اصلي قرارميگيرند(منوط به اعلام بيمه گذارحداكثرظرف يكماه پس ازكفالت وازدواج)

9- از کلیه هزینه های درمانی انجام شده توسط اعضای محترم بیمه درمان تکمیلی (صندوق درمان دانشگاه) در مراکز دولتی و خصوصی   10% فرانشیز کسر میگردد.

10- پرسنل محترم در طول قرارداد يكساله بيمه تكميلي نميتوانند سطح بيمه اي (سطح 1 يا سطح 2) خود و افراد تحت تكفل خود را تغيير دهند.(لذا قبل از تكميل نمودن فرم ثبت نام ، جداول تعهدات بيمه را به دقت مطالعه نماييد)

پیوست ها:

جدول تعهدات بيمه تكميلي 99-400.pdf حجم فایل:182.07 کیلوبایت
فرم ثبت نام.pdf حجم فایل:114.45 کیلوبایت