پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

 • بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع) بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع)
 • بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع) بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع)
 • بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع) بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع)
 • بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع) بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع)
 • بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع) بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع)
 • بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع) بازدید دکتر رحیمی استاندار فارس و مسوولین استانی و شهرستان فسا از بیمارستان امام حسین(ع)

ساختمان بیمارستان تکمیل شده است و راه اندازی آن منوط به تجهیز و جذب نیروی انسانی می باشد.