پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون
 • آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمونآزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرستان فسا برگزار شد/بازدید رییس و معاون توسعه دانشگاه علوم پزشکی فسا از روند برگزاری آزمون

آزمون استخدامی وزارت بهداشت امروز جمعه 24بهمن ماه 99 برگزار گردید و 379 نفر در شغل محل های مختلف در مجموعه دانشگاه علوم پزشکی فسا استخدام خواهند شد.

 

به گزارش وب دا فسا؛ این آزمون با رعایت پروتکل های بهداشتی در محل های آزمون دانشگاه فسا، دانشگاه فنی و حرفه ای، دانشگاه پیام نور و دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار شد.

دکتر خالقی رییس دانشگاه، دکتر جمشیدی معاون توسعه و خانم میرزازاده مدیر دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دانشگاه از حوزه های برگزاری آزمون استخدامی بازدید کردند.