پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني فسا در نظر دارد نسبت به ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان مرکز جامع دندانپزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اقدام نماید .

 

واگذاری مزایده دندانپزشکی مرکز جامع سلامت دهان و دندان فسا از طریق استعلام بهاء

     احترامـــــاً با توجه به این که دانشگاه در نظر دارد نسبت به ارائه خدمات بهداشت دهان و دندان مرکز جامع دندانپزشکی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اقدام نماید لذا قیمت پیشنهادی خود را به این دانشگاه اعلام نمایید.

مهلت تحویل پیشنهاد : حداکثر تا پایان وقت اداری روز شنبه 13 دی ماه 99 تحویل تدارکات دانشگاه گردد .

 

رديف شرح مبلغ پایه ماهیانه(ریال) مبلغ ضمانتنامه(ریال) قيمت ماهيانه(ریال) قيمت ساليانه(ریال)
1 انجام خدمات بهداشت دهان و دندان مرکز جامع سلامت دهان و دندان

230،000،000

138،000،000

   

 

شرایط :

1-کلیه کسورات قانونی بر عهده برنده مزایده می باشد.

2-چنانچه حادثه ای به علت عدم مواظبت و رعایت نکات ایمنی و...پیش آید مسوولیت آن و جبران خسارات وارده به عهده برندهمزایده می باشد .  

3- برنده حق واگذاری موضوع قرارداد را به شخص یا اشخاص ثالث ندارد .  

4- كليه مسئوليتهاي ناشي از عدم رعايت قوانين تامين اجتماعي و كار بر عهده برنده مزایده مي باشد .

5 – شرکت کننده میبایست مجوزهای لازم را قبل از شروع بکار از معاونت درمان دریافت نمایند .

6 – مدت انجام فعاليت معادل يك سال تمام شمسي مي باشد .

7 – شرکت کننده میبایست دارای حداقل مدرک تحصیلی دکترای دندانپزشکی باشد.

8- شرکت کنندگان توجه داشته باشند به پیشنهادات مشروط، مخدوش، بدون امضاء و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.