پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

روز شمار هفته دیابت :

 

شنبه 24 آبان: نقش خود مدیریتی در کنترل بیماری دیابت

یکشنبه 25 آبان: نقش پرستاران در شناسایی و کنترل دیابت

دوشنبه 26 آبان: انسولین و دیابت - صد سالگی انسولین     

سه شنبه 27 آبان: نقش بهورز، مراقب سلامت و سفیران سلامت در آموزش پیشگیری و کنترل دیابت

چهارشنبه 28 آبان: نقش تکنولوژی در خودمراقبتی و کنترل دیابت

پنجشنبه 29 آبان: نقش تغذیه سالم و فعالیت بدنی در پیشگیری و کنترل دیابت   

جمعه 30 آبان: نقش کنترل مطلوب دیابت در کاهش خطر عوارض کووید 19