پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه آموزشی مراكز رشد واحدهای فناوری و شرایط تاسیس شركتهای دانش بنیان با حضور هیات رئیسه ، اعضای هیات علمی بالینی و علوم پایه ،  نماینده و كارشناس وزارت بهداشت در سالن روزبهان دانشگاه علوم پزشکی فسا برگزار گردید.

در این جلسه دكتراحسان بهرامعلی معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه و دكترعباس عبدالهی رئیس مركز رشد و مدیر فناوری دانشگاه به بیان دیدگاه ها و راهكارهای موجود برای اعضای هیات علمی در خصوص تشكیل شركتهای دانش بنیان در مراكز رشد دانشگاه پرداختند.

در ادامه دكترابراهیمی نماینده و كارشناس وزارت بهداشت به تبین فرصت ها، چالش ها و ظرفیت های موجود پرداخته و اهم موضوعات موجود در این خصوص را تفسیر و تشریح نمودند.

در ادامه بحث و تبادل نظر میان اعضای حاضر در جلسه انجام پذیرفت.

شایان ذكر است كه در بازدید آتی نمایندگان وزارت بهداشت و با ایجاد شرایط لازم ، مركز رشد در اسرع وقت تاسیس و راه اندازی خواهد شد.