پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اطلاعیه ها

به اطلاع كلیه پرسنل رسمی،پیمانی،قراردادی تبصره 3 وتبصره4 واعضاء محترم هیات علمی میرساند درصورت تمایل به  ثبت نام جهت استفاده خود و اعضاء خانواده ازخدمات بیمه تكمیلی صندوق درمان دانشگاه حداكثر تا مورخه  95/6/31   به اداره رفاهی دانشگاه مراجعه و نسبت به تكمیل فرم مربوطه اقدام نمایند.درغیر اینصورت صندوق درمان دانشگاه هیچگونه تعهدی  مبنی بر ثبت نام یا پرداخت هزینه های درمانی نامبردگان و افراد تحت تكفل آنان ندارد.

مكان ثبت نام و تحویل فرم :

دانشگاه علوم پزشكی - اداره رفاهی کارکنان ( آقای مصطفی طالبی مقدم)

توضیحات:

1-زمان شروع بیمه تكمیلی ازمورخه 95/7/1لغایت 96/6/31 بمدت یكسال میباشد.

2-هزینه ماهیانه هرنفرجهت استفاده از بیمه تكمیلی سطح 1 مبلغ 200/000ریال میباشد.

3-هزینه ماهیانه هرنفرجهت استفاده از بیمه تكمیلی سطح 2 مبلغ 400/000ریال میباشد.

4-ازمبلغ مذكور به ازاء هرنفربیمه شده اصلی مرد یا افراد تحت تكفل (تبعی 1)  مبلغ 100/000ریال توسط كمیته رفاهی دانشگاه پرداخت میگردد و مابقی توسط بیمه شده اصلی میبایست پرداخت گردد.

5- ازمبلغ مذكور به ازاء هرنفربیمه شده اصلی زن مبلغ 100/000ریال توسط كمیته رفاهی دانشگاه پرداخت میگردد ومابقی توسط بیمه شده اصلی میبایست پرداخت گردد.(پرسنل همكار زن درصورت نیاز به استفاده ازبیمه تكمیلی جهت همسر وفرزندان خود می بایست كل مبلغ را شخصا پرداخت نمایند)

6-منظورازافراد تحت تكفل افرادی می باشند كه ازطریق بیمه پایه تحت تكفل قانونی یا تبعی 1  پرسنل اصلی باشند.

7-فرزندان ذكور تا سن20سال تمام و درصورت اشتغال به تحصیل تمام وقت دانشگاهی تا سن 25سال وفرزندان اناث تا هنگام ازدواج و یا اشتغال بكار می توانند ازخدمات بیمه تكمیلی استفاده نمایند.

8-افرادی كه درطول مدت قرارداد میتوانند بیمه شوند عبارتند از افراد جدید الاستخدام - كاركنان انتقال دائم - همسرتحت تكفل كاركنانی كه ازدواج نموده اند و افرادی كه درطول سال بیمه ای تحت كفالت بیمه شده اصلی قرارمیگیرند (منوط به اعلام بیمه گذارحداكثرظرف یكماه پس ازكفالت وازدواج)

9- والدین پرسنل در صورتی كه بیمه پایه تامین اجتماعی آنان توسط پرسنل پرداخت شود میتوانند به عضویت صندوق درمان دانشگاه درآیند.

10- پرسنل محترم در طول قرارداد یكساله بیمه تكمیلی نمیتوانند سطح بیمه ای (سطح 1 یا سطح 2) خود و افراد تحت تكفل خود را تغییر دهند.(لذا قبل از تكمیل نمودن فرم ثبت نام ، جداول تعهدات بیمه را به دقت  مطالعه نمایید) 

 

خواهشمند است فرم ثبت نام ، جدول تعهدات بیمه ای و مدارک لازم  جهت تکمیل پرونده های درمانی را از قسمت پیوست دریافت نمایید.