پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند
 • پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدندپژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی فسا معرفی و تجلیل شدند

ششمین جشنواره سالیانه پژوهشی حکیم شرق دانشگاه علوم پزشکی فسا با تجلیل ازمحققان و دانشجویان برتر و فعالان حوزه پژوهش و فناوری با حضور هیات رییسه، اساتید و دانشجویان برگزار گردید.