پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری
  • گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری گزارش تصویری هجدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی و جشنواره آموزشی شهید مطهری