پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم
  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم
  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم
  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم
  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم
  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم
  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم
  • گزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دومگزارش تصویری سومین سفر وزیر بهداشت به فسا- بخش دوم