پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه
  • گزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاهگزارش تصویری از مراسم گرامیداشت مقام استاد و تجلیل از اساتید برتر دانشگاه