پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار تصویری

  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن
  • گزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمنگزارش تصویری حضور حماسی مردم شریف و شهید پرور فسا در راهپیمایی 22 بهمن