پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر
  • گزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدرگزارش تصویری مراسم احیای شب بیست و سوم ماه مبارک رمضان در مسجد حضرت قائم (عج) دانشگاه علوم پزشکی فسا/حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان در جمع شب زنده داران قدر