پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات
  • برگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخاباتبرگزاری مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی شهرستان فسا و تقدیر از دست اندرکاران انتخابات

به گزارش وب دا؛ مراسم تکریم و معارفه اعضای ششمین و هفتمین دوره هیات مدیره نظام پزشکی فسا و تقدیر از دست اندرکاران هفتمین دوره انتخابات با حضور معاون درمان ، اعضای هیات مدیره و دست اندرکاران انتخابات در سالن روزبهان دانشگاه برگزار گردید.