پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ چهارمین جلسه ستاد برنامه ریزی  دانشگاه با دستور کار پایش تیر ماه با حضور اعضاء در سالن روزبهان برگزار گردید.

در این جلسه دکترعلیرضا عسکری ریاست دانشگاه علوم پزشکی فسا با بیان مطالبی بر اهمیت برنامه ریزی و پایش تاکید مجدد کردند.

دکترعسکری مسوولین پایش دانشگاه را از بهترین نیروهای معاونتها برشمرده و از تلاشهای شبانه روزی آنها قدردانی نمودند.

ریاست دانشگاه اظهار داشت : هماهنگی و همکاری مناسب بین مسوولین پایش با مسوولین دفتر برنامه ریزی دانشگاه و ستاد ،عامل موفقیت در اجرای صحیح برنامه ها می باشد.

در ادامه جلسه آقای جهرمی نژاد مدیر پایش دانشگاه از مسوولان پایش معاونت ها تشکر نموده و بر مستند سازی دقیق، کامل و صحیح منطبق بر فعالیتها و هماهنگ با کارشناس ستاد تاکید نمودند.

در این جلسه مقرر گردید معاونت ها بصورت ماهیانه  قبل از پایان زمان پایش ، تاییدیه مستندات بارگزاری شده را به دفتر برنامه ریزی اعلام نمایند.

در پایان ، انحرافات فعالیتها به تفکیک معاونتها مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت .