پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه هماهنگی دفتر برنامه ریزی دانشگاه با حضور قائم مقام ریاست در ستاد برنامه ریزی، مدیر پایش ، مسوولین پایش و کارشناسان معاونت های دانشگاه  با دستور جلسه برنامه های مشترک بین معاونت ها برگزار گردید.

خانم بیتا سادات زگردی قائم مقام ریاست دانشگاه  در ستاد برنامه ریزی گفت : پایه واساس برنامه ریزی واجرای صحیح و کامل برنامه های عملیاتی در دانشگاه بر مبنای همکاری ، هماهنگی و ارتباطات منسجم بین صاحبان فرآیند، مدیران ومعاونت ها می باشد.

زگردی افزود : با توجه به وجود21 برنامه مشترک بین معاونت ها  در دانشگاه ، ضرورت هماهنگی وانسجام بخشی هر چه بیشتر و بهتر در این زمینه بسیار ضروری است.

در این نشست کلیه برنامه های مشترک بین معاونتی با حضور مدیران و کارشناسان اجرایی برنامه ها مورد بررسی و هماهنگی قرار گرفت و مقرر گردید جلسات هماهنگی بین معاونت های دارای برنامه مشترک نیز بصورت تخصصی برگزار گردد.