پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ جلسه پایش برنامه عملیاتی معاونت درمان با حضور معاون درمان ، روسای بیمارستان ها ، رئیس مركز فوریت های پزشكی و كارشناسان معاونت درمان در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار گردید.

در ااین جلسه گزارشی از پیشرفت برنامه عملیاتی در 3 ماه اول سال95 ارائه گردید . نشانگرهای برنامه ها در تیرماه و مستندات موجود ، مورد كارشناسی قرار گرفت.

در ادامه دكتر ضیایی معاون درمان دانشگاه بر اجرای دقیق برنامه های عملیاتی تاكید نمودند  و از مسوولین مربوطه  خواستند تا  در جهت تحقق برنامه ها تلاش نمایند.

برگزاری جلسه آموزشی پایش برنامه عملیاتی با حضور افراد صاحب فرایند بیمارستان ها در معاونت درمان

همچنین  جلسه آموزشی پایش برنامه عملیاتی با حضور کارشناسان صاحب فرایند بیمارستان ها ، مدیر خدمات پرستاری دانشگاه ، کارشناسان مسوول اداره نظارت واعتبار بخشی ورابط پایش برنامه عملیاتی در سالن اجتماعات معاونت درمانبرگزار گردید .

در این جلسه برنامه های عملیاتی بیمارستان ها و نحوه پایشآن ها مورد بحث وبررسی قرار گرفت. برنامه های عملیاتی در قالب سنجه های جدید اعتباربخشی تعریف شدند و چالش های موجود مورد تحلیل کارشناسی قرار گرفت . رسیدن به یک زبان مشترک در پایش برنامه های عملیاتی در دستور کار این جلسه بود.