پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش وب دا ؛ خانم فهیمه راستباف مسوول واحد بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه در خصوص برگزاری این  کلاسهای آموزشی گفت: با اجرای نظام تحول سلامت و ادغام بسته های خدمات سلامت سطح اول در نظام شبكه بهداشت که با هدفبهبــود ســلامت عمــومی مــردم، طراحــی دوبــاره و منطقــی سیســتم مراقبــت سلامت، ایجاد مسوولیت پـذیری شخصـی، كـاهش هزینـه هـای عمـومی مراقبـت سـلامت ، توسط وزارت بهداشتدر مناطق روستایی،حاشیه شهر و شهر به مردم ارائه شد ، نیاز به آموزش این بسته های خدمتی به ارائه دهندگان این خدمات در سطح اول شبکه بهداشت می باشد .

راستباف افزود : در همین راستا واحد مبارزه با بیماریهای غیر واگیر، آموزش خدمات سلامت سطح اول بیماری های غیرواگیر را طی کلاس آموزشی به ماماهای پزشک خانواده روستایی، كارشناسان مراكز بهداشتی - درمانی روستایی،بهورزان،ناظرین و مراقبین سلامت پزشک خانواده شهری آموزش داده است.

مسوول واحد غیر واگیر معاونت بهداشت دانشگاه ادامه داد : خدمات ادغام یافته بیماری های غیر واگیر شامل پیشگیری و کنترل دیابت ، پیشگیری و کنترل فشار خون بالا ، پیشگیری و کنترل اختلال چربی خون ، پیشگیری و کنترل اضافه وزن و چاقی ، غربالگری کم کاری تیرویید ، تشخیص زود هنگام افراد از نظر سرطانهای روده بزرگ ، پستان و سرویکس می باشد.

وی گفت :  آموزش فرآیندهای ارزیابی و مراقبت نیز در این دوره آموزشی به فراگیران ارائه گردید و بسته های خدمتی سطح اول به صورت مکتوب به تمامی مراکز بهداشتی - درمانی روستایی و شهری،پایگاه سلامت جامعه،مطب پزشکان خانواده شهری و خانه های بهداشت ارسال شده است.