پایگاه خبری وبدا - دانشگاه علوم پزشکی فسا

tech 2

آرشیو اخبار

به گزارش روابط عمومی بیمارستان، دوره آموزشی ارگونومی توسط مهندس بهزادی، جهت کادر پرستاری وبهیاری بیمارستان، به اهتمام سوپروایزر آموزشی، بیمارستان سرکارخانم بخشی زاده، در روزپنجشنبه مورخ 11/4/94 برگزار گردید . 
خاطرنشان می گردد در این دوره، مباحث ذیل مطرح گردید :
1- استفاده ازتکنیک های " چه می شود اگر ... ؟  "
2- فرم حادثه ولزوم تکمیل آن
3-تشریح عوامل زیان آور محیط کار
4- لزوم تکمیل فرم های MSDS